Tydelige krav fra Arbeiderpartiets landsstyremøte

13-14 mars var landsstyret i Arbeiderpartiet samlet i Oslo. En av drøftingene var Norges forhold til Europas energimarked, og forholdet til ACER.

Arbeiderpartiets landsstyre vedtok i dag tydelige krav og forutsetninger for hvordan Norge skal forholde seg til det europeiske energimarkedet. Dersom våre sosialdemokratiske krav om norsk vannkraft ikke blir gjennomført vil Arbeiderpartiet si nei til ACER. 

Arbeiderpartiets 8 krav: 

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. 

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. 

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med ofrnybar energi. 

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft. 

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. 

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven. 

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nett-tariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet. 

I det videre arbeidet legger landsstyret til grunn at Arbeiderpartiet forsikrer seg om at sentrale krav fra fagbevegelsen og våre ordførere blir ivaretatt. Stortingsgruppa skal bruke nødvendig tid og holde nær og løpende kontakt med fagbevegelsen. 

Arbeiderpartiet kommer aldri til å gå inn for forslag om at vi ikke bestemmer over våre egne ressurser. Våre ressurser skal komme befolkningen til gode. 

logo