Ti forslag for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet

Arbeiderpartiet kommer med ti forslag til en mer aktiv boligpolitikk, som særlig skal hjelpe ungdom inn på boligmarkedet.

original

Fredric Bjørdal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, er bekymret over situasjonen i boligmarkedet, og han mener regjeringen har sviktet de unge i boligpolitikken, på tross av fagre løfter i valgkampen.

Før valget lovet de fire borgerlige partiene å kutte egenkapitalkravet. Dette krystallklare løftet ble ikke innfridd, og det endte med at bankene skulle fortsette å praktisere en viss fleksibilitet.

– Unge som stemte på de borgerlige fordi det skulle bli enklere å få kjøpt bolig, er ført bak lyset, mener Bjørdal.

Samtidig som prisene stiger, har regjeringen ytterligere svekket unges mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Tidligere kunne ungdom med liten egenkapital, men gode inntektsmuligheter få startlån i Husbanken. Men regelverket er nå strammet inn og disse ungdommene kan ikke lenger få startlån.

– Arbeiderpartiet vil reversere denne endringen. Startlån til ungdom er god sosial boligpolitikk og vil hjelpe flere inn i boligmarkedet, sier Bjørdal.

At flere skal få startlån er ett av ti tiltak Arbeiderpartiet vil gjennomføre for å bedre situasjonen i boligmarkedet. Flere av tiltakene vil føre til økt boligbygging og gjøre det lettere for unge å kjøpe sin egen bolig.

– Boligprisene fortsetter å stige, og for mange unge er det umulig å komme seg inn på boligmarkedet hvis de ikke har hjelp fra foreldrene sine. Hovedårsaken til økte priser er at det bygges for lite, og her er regjeringen skremmende passiv, sier Bjørdal.

Arbeiderpartiet mener det er på høy tid å styrke Husbanken og reagerer kraftig på regjeringens gjentatte kutt i det viktigste virkemiddelet staten har i boligpolitikken. I 2013 var Husbankens låneramme på 25 milliarder, nå er den kuttet til 18 milliarder.

– Regjeringen bedriver et ideologisk korstog mot Husbanken. Det er feil medisin i en tid med for liten boligbygging i kombinasjon med at rekordmange flyktninger skal bosettes i norske kommuner, mener Bjørdal.

Arbeiderpartiet vil øke Husbankens låneramme til 25 milliarder kroner og ber også om at regjeringen utreder en differensiert rentemodell som gjør Husbanklån mer lønnsomme. Samtidig mener de at Husbanken bør brukes mer aktivt for å fremme fornyelse av eksisterende boligmasse og flere leie-til-eieprosjekter.

– Flere kommuner har veldig gode erfaringer med slike boligprosjekter som legger til rette for at de med liten egenkapital kan kjøpe seg gradvis inn i en bolig, forteller Bjørdal.

Prisene øker raskest i byene, og Arbeiderpartiet mener det er avgjørende for framtidas byer at det bygges mer rundt kollektivknutepunktene.

– Vi har i våre budsjetter prioritert en milliard mer til bymiljøavtalene og sagt at staten må finansiere opptil 70 % av store kollektivløft dersom kommunen forplikter seg til boligbygging rundt kollektivknutepunktene. Dette er både god boligpolitikk og god miljøpolitikk, understeker Ap-politikeren.

Arbeiderpartiets ti forslag til en mer aktiv boligpolitikk

1) Øke lånerammen til Husbanken til 25 milliarder kroner.

2) Etablere nye tilskuddsordninger gjennom Husbanken for å stimulere til økt fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse.

3) Reversere endringene i startlånsforskriften slik at unge med lav egenkapital igjen blir en målgruppe for startlånet.

4) Vurdere endringer eller nye tilskudd i Husbanken som legger til rette for flere leie- til eieprosjekter i samarbeid med kommuner og private utbyggere.

5) Utrede et differensiert rentesystem for Husbanken.

6) Utarbeide en offentlig modell for beregning av fremtidig byggebehov.

7) Innføre lovpålagte boligplaner for kommunene.

8) Legge til rette for økt boligbygging rundt kollektivknutepunktene.

9) Stimulere til flere langsiktige og profesjonelle utleieaktører, herunder en vurdering av å sidestille avskrivningsreglene for bygging av boligprosjekter til langsiktig og profesjonell utleie med avskrivningsreglene for næringsbygg.

10) Gjøre forsøksordningen med samordning av statlige innsigelser permanent og at den utvides til alle fylker.