Sjøtrafikksentralen i Brevik må bestå!

I Norge er det opprettet fem sjøtrafikksentraler for overvåking og kontroll med skipstrafikk og annen ferdsel i områder der trafikken representerer en særskilt risiko for sjøsikkerheten og miljøet. Sjøtrafikksentralen i Brevik er en av disse.

original_1478638655_376559

Regjeringa varslet i forslag til ny Loslov, som ble vedtatt i april 2014, at de vil utrede ulike alternativer for organisering av sjøtrafikksentralene. Et flertall i samferdselskomiteen var enige i at det var nødvendig å gjennomføre en slik prosess. Arbeiderpartiet har tydelig sagt at vi er i mot at sjøtrafikksentralene skal sammenslås. 

Regjeringens ønske om å utrede sammenslåing av sjøtrafikksentralene er nok et eksempel på regjeringas sentraliseringsprosjekt. Et prosjekt som går igjen i mange sektorer. De 5 sjøtrafikksentralene vi har i Norge er plassert i områder der sjøtrafikken representerer en særlig risiko for trygghet og miljø. Grenland har en av de travleste havnene i landet. Våre industriområder genererer daglig store menger skipstrafikk av varer og råstoff.

 Lokaliseringen i Brevik er med andre ord ikke tilfeldig. Jeg merker meg i denne sammenheng fagpersoner, tillitsvalgte og industrien sier at lokal tilstedeværelse er alfa omega. Arbeiderpartiet vil beholde sjøtrafikksentralen i Brevik. Fordi det handler om sjøsikkerhet og miljøtrygghet. Jeg håper regjeringa innser verdien av å beholde nærværet, videreutvikle kompetansen og arbeidsoppgavene ved sjøfartssentralen i Brevik. 

I det minste forutsetter jeg at regjeringa i den videre prosessen sørger for en ryddig prosess der fakta kommer på bordet og alle parter får mulighet til å bli hørt – før vedtak fattes.

Christian Tynning Bjørnø

Stortingsrepresentant, AP