På grensa til korrupsjon?

Samarbeidet med LO og Arbeiderpartiet er på grensen til korrupsjon hevdet Høyretopper nylig. Historieløse påstander, mener vi.

Odin og Eirik

Odin Adelsten Aunan Bohmann, partisekretær Telemark Arbeiderparti. Erik Michelsen, leder Handel og Kontor Telemark.

Marcus Thrane (1817 – 1890) er den første i Norge som tok fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Den første stiftes i Drammen i 1848.Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene og kjempet blant annet for allmenn stemmerett og bedre skole. Thranitterbevegelsen bestod på sitt største av rundt 30 000 medlemmer fordelt på nesten 400 foreninger, og la grunnlaget for at Arbeiderpartiet kunne bli stiftet i 1887. Det første partiprogrammet hadde kun fire saker:

Alminnelig stemmerett

Lovfestet normalarbeidsdag

Direkte skatt

Støtte til arbeidstakere som opplever nedleggelse av sine arbeidsplasser

Det organiserte arbeidslivet har, sammen med en sterk velferdsstat, gitt oss et samfunn med små forskjeller. I tillegg har det gitt oss god konkurransekraft og fornyelsesevne i næringslivet. Det er fordi trygge arbeidstakere våger mer. Dette har ikke kommet av seg selv, men er resultatet av bevisste politiske veivalg.

Hvert fjerde år forespørres alle LO-medlemmer om deres viktigste sak, nesten 100.000 medlemmer gav sin respons i Norges største medlemsundersøkelse. Temaene som kom ut som viktigst var faste stillinger, bekjempelse av arbeidsledighet – og full lønn under sykdom. Blant annet med bakgrunn i dette velger LO-kongressen hvert fjerde år hvilke partier man ønsker å gi økonomisk støtte, for at sin politikk skal bli gjennomført. Altså en demokratisk prosess internt i LO, der våre medlemmer drøfter og voterer over hvilken politikk LO mener gagner landets arbeidstakere på en best mulig måte.

Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet på faste ansettelser, et godt arbeidsmiljø og målet om arbeid til alle. Med bakgrunn i disse saker, fremstår det tydelig for oss at den sittende blå blå regjeringen bevisst har valgt å ikke spille på lag med LO.

Endringene i arbeidsmiljøloven som ble utført av Høyre og FrP var et angrep på retten til fast ansettelse og en regulert arbeidstid. Dette er krav som har vært en del av fagbevegelsen i mer enn 100 år. Blant annet derfor gikk en samlet fagbevegelse til generalstreik mot regjeringen i januar 2015.

Endringene i arbeidsmiljøloven la til rette for økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid. Man flyttet makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekket fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

En demokratisk valgt organisasjon har valgt å bevilge valgkampstøtte til de partiene man mener er best for landets arbeidstakere. På lik linje har flere av landets rikinger spyttet inn mange millioner til borgerlige partier for å få enda mer skattekutt. Det er en ærlig sak. Gjennom fire statsbudsjett har Høyre og FrP, med støtte fra Venstre og Krf, kuttet skattene med 25 mrd. kroner, uten målbar effekt på flere arbeidsplasser. 25 mrd. kroner i skattekutt er ingen engangsutgift, men en vedvarende svekkelse av fellesskapets inntekter, og et sterkt bidrag til økende forskjeller i samfunnet.

Arbeiderpartiet og LO har en lang historie i kampen for et aktivt statlig eierskap, en sterk offentlig sektor og trygge, gode arbeidsvilkår for landets arbeidstakere. Det kommer vi til å fortsette med.

Eirik Michelsen, leder av Handel og Kontor Telemark

Odin Adelsten Aunan Bohmann, partisekretær Telemark Arbeiderparti