Nei til å miste flere statlige arbeidsplasser!

Terje Aasland

I TA 27.04 og 02.05 står det at Skien kommune står i fare for å miste ytterlige 84 statlige arbeidsplasser med regjeringens nye organisering.

Det gjelder arbeidsplasser hos NAV i Skien og hjelpemiddelsentralen i Telemark.

Skaper dette bærekraftige byer og sterke distrikt?

Stortingsrepresentant Terje Aasland stiller spørsmålet til arbeids– og sosialministeren.

Spørsmålet i sin helhet:

"Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til arbeids- og sosialministeren:

Mener statsråden det er god oppfølging av det overordnede målet for planen om å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet slik det fremkommer i "Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser" som var ett uttrykt vedlegg til Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt?

Begrunnelse:

I Telemarksavisa 27.04 og 02.05 står det at Skien kommune nå står i fare for å miste ytterlige 84 statlige arbeidsplasser.

Dette gjelder helt konkret NAVs kontaktsenter i Skien og NAVs hjelpemiddelsentral i Telemark, lokalisert i  Skien. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så sent som i februar 2017 utarbeidet "Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser". Planen har som mål å "skape en balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet". Planen inneholder en del fakta, og i tabell 4 opplyses det at Tønsberg per 2015 har 5,8% andel statsansatte, mens tilsvarende tall for Grenland er 4%. 

Det har også etter 2015 vært omorganisering av statlige arbeidsplasser, bl.a. slik at hovedkontoret for tidligere Telemark politidistrikt, lokalisert i Skien, nå er en del av Sør-Øst politidistrikt lokalisert i Tønsberg.

Terje Aasland".