Nei, alt skal ikke til Tønsberg!

Representanter fra AK, LO, Unio og YS, ansatt hos fylkesmannen i Telemark uttrykker i leserinnlegg i fylkesavisene en bekymring for om Sanners føringer følges når det gjelder opprettholdelse av en avdeling hos Fylkesmannen i Skien. Det forstår vi i Arbeiderpartiet godt.

tone fra tomriis

Etter sammenslåingen av embetet hvor hovedkontoret legges til Tønsberg er det forventet at den tydelige meldingen fra Sanner følges opp.

At det er sådd usikkerhet om hvorvidt det opprettholdes en avdeling i Skien er svært uheldig.

Vi vet at denne typen prosesser er svært krevende for de ansatte, og det er derfor viktig at det kommer tydelige signaler på at man fortsatt satser på en faglig robust avdeling i Skien.

Fylkesmannen ivaretar viktige oppgaver på vegne av befolkningen.

Erkjennelsen av at embetet flyttes til Tønsberg er selvsagt vanskelig for de ansatte som både kan få endrete arbeidsoppgaver og ikke minst lenger reisevei.

Derfor er det avgjørende at prosessen ikke drar ut i tid og ikke minst at viktige avklaringer blir tatt.

Vi vil derfor gi full støtte til de ansattes representanter som berettiget peker på føringene fra Sanner i denne prosessen: «For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Skien.»

Bedre kan det ikke sies!

På vegne av styret i Telemark Arbeiderparti,

Tone Berge Hansen, gruppeleder Telemark AP.