Konsekvensutredning av deponi

I en pressemelding datert 12.12.16 skriver Klima- og miljødepartementet at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes, selv om Porsgrunn Bystyre har sagt nei til dette.

Dette er en beslutning som regjeringen har foretatt og er en beslutning som er regjeringens ansvar, men som vi må ta til etterretning. Departementet sier de samtidig vil følge det pågående arbeidet med en konsekvensutredning av deponi i Nesset kommune. Deponiet på Nesset er ønsket av kommunestyret. Statsråden sier at dersom det viser seg at Nesset er egnet, og at planene dekker de nasjonale behov, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik. Det er allikevel noe uklart hva regjeringen faktisk mener når de skriver at dersom Nesset er egnet og at planene dekker nasjonale behov så vil ikke staten involvere seg ytterligere i Brevik.

For Arbeiderpartiet er den kommunale råderetten over arealbruk sterkt, og Høyre hevdet før forrige stortingsvalg at de ville redusere statlig inngripen i kommunale prosesser, et prinsipp de nå tilsynelatende frafaller. Det er derfor nødvendig å få avklart om regjeringen allerede nå kan garantere for, at dersom det er teknisk mulig og miljømessig forsvarlig å legge et deponi for farlig avfall til Nesset i tråd med lokale ønsker, at det er den lokaliteten som faktisk blir valgt. Dernest er det interessant å vite hvorfor, regjeringen, så lenge det er tidsfaktoren som er avgjørende ikke vurderer konsekvensutredning av ytterligere alternativer som har vært i diskusjon.

Jeg håper regjeringen vil gi en garanti om at de ikke vil overstyre det kommunale selvstyre, og at de vil velge Nesset dersom det er teknisk mulig og miljømessig forsvarlig. Den avklaringen bør regjeringen komme med.Terje AaslandStortingsrepresentant, ArbeiderpartietFørste nestleder Energi- og Miljøkomiteen

Terje Aasland, Stortinget