Innlegg i finansdebatten - Terje Aasland

Terje industri

Vi må møte de utfordringene Norge står ovenfor med konkret handling.

En av de aller største utfordringene er at vi må få flere i arbeid og færre på trygd

Vi må skape mer, og dele bedre.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd før vi har innfridd målet om arbeid til alle. Det handler om mennesker og menneskers trygghet. Derfor er det helt grunnleggende president at folk rundt om i landet har en trygg jobb å gå til samtidig som det er et seriøst og ordentlig arbeidsliv.

Vi vet at arbeidsledige vil jobbe, eldre arbeidstakere vil jobbe, personer med nedsatt funksjonsevne vil jobbe, ungdom vil jobbe. Vi burde i motsetning til det som er tilfelle i dag - gi flere muligheten.

Omstilling har de siste fire årene, vært et mantra uten innhold fra regjeringen, et budskap anført både av statsminister og finansminister.

Omstillingen er ikke vellykket, altfor mange i dag står utenfor arbeidsmarkedet. Jobbskaperveksten er svak. Skal vi nå sysselsettingsnivået fra 2013 i 2019, kreves det at nærmere 50 000 flere enn det regjeringen forventer, kommer i jobb.

Vi må derfor føre en langt mer aktiv politikk for jobbskaping i hele landet.

Vi må sikre tilgang på riktig kompetanse for næringslivet. Mangelen er særlig krevende når det gjelder fagarbeidere og IKT kompetanse. Manglende tilgang på riktig kompetanse er en stor utfordring for norsk næringsliv og setter en brems på jobbskapingen.

Vi vet president at globalisering, ny teknologi, digitalisering, robotisering og nødvendige kutt i klimautslippene gir økte krav til utdanning og kompetanse i arbeidslivet.

President og det er nettopp derfor at Arbeiderpartiet foreslår et løft for yrkesfagene, vi foreslår 3 000 flere studieplasser og en kompetansereform for læring gjennom hele arbeidslivet

Stikkord for å lykkes er jo at man må før en aktiv og målretta næringspolitikk for flere framtidsrettede arbeidsplasser i hele landet.

Norge kan ikke bli best på alt, men dersom vi satser målrettet, kan vi være verdensledende på områder hvor vi har spesielle fortrinn. Med det som utgangspunkt har vi enorme muligheter hvis de benyttes.

Næringer som fornybar energi, maritime næringer, olje og gass og fisk er eksempler på dette. I en tid hvor næringslivet møter store endringer som følge av globalisering, digitalisering og behovet for kraftig reduksjon av klimautslipp, kreves en mye mer aktiv politikk som bidrar til at nye muligheter omsettes til nye arbeidsplasser.

Nullutslippsferger for klimakutt og økt aktivitet i maritim næring: Deler av den maritime klyngen er fortsatt i en svært krevende markedssituasjon etter oljeprisfallet. Gjennom at det offentlige går foran og bestiller innovative løsninger, skapes nye muligheter for næringslivet og konkuranseevnen på verdensmarkedet styrkes. Mange ferger eid av fylkeskommunene er modne for utskifting. Valg av teknologi i de nye fergene vil låse utslippsnivået fra denne program for å realisere null- og lavutslippsløsninger på fergestrekningene.

Klimavennlig skipsfart: En systematisk satsing på klimavennlig skipsfart har gjort norsk maritim næring ledende på LNG. Dette er fortsatt en umoden teknologi, og regjeringens forslag til en brå endring i rammevilkårene kan både øke utslippene fra norsk skipsfart – og svekke konkurransedyktigheten til norsk næringsliv. Vi vil derfor opprettholde fritaket fra CO2-avgift både

i offshore og i nærskipsfarten.

Miljøteknologiordningen: Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det utvikles, testes og implementeres teknologi som kan ta oss inn i lavutslippssamfunnet på en måte som utvikler næringer og skaper arbeidsplasser. Norge har gode forutsetninger for å bli en viktig leverandør av miljøteknologiske løsninger, og vi vil legge til rette for dette blant annet ved å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Ordningen bidrar til utvikling av demonstrasjons og

pilotanlegg av teknologi som er nær kommersialisering, og Arbeiderpartiet vil derfor styrke ordningen kraftig og inkludere en målrettet satsing på havbasert fornybar energi.

Vi må skape mer, og dele bedre.