Det er i fellesskap vi lykkes

Stem Arbeiderpartiet 9. september

Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av Vestfold og Telemark. Vi er et Norge i miniatyr, med sterke innovative distrikter og offensive byer. Det er gjennom dette fellesskapet vi skaper et levende fylke som igjen er grunnlaget for vår felles velstand og velferd. Ved å ta hele fylket i bruk får vi nye arbeidsplasser og variert bosetting i bygd og by. 

Et levende Vestfold og Telemark kjennetegnes best av at vi fører en aktiv næringspolitikk der vi spiller på lag. Både offentlig og privat næringsliv må jobbe sammen om å utvikle lønnsomme arbeidsplasser i hele vårt nye fylke. Vi får til mye mer sammen, enn hver for oss.

For oss er det viktig å føre en politikk der byer og distrikter opplever gjensidig avhengighet av hverandre. Desentralisert utdanningstilbud, kulturløft og et veinett som slipper bussen frem, er like viktig for byer og bygder. 

Vestfold og Telemark er et fylke med stolt verdenshistorie og nye verdensambisjoner. Vi skal bli verdens første klimapositive industriregion! Gjennom offensiv næringspolitikk, forskning og tydelige planer, skal utslippene ned. Ren og frisk luft er målet.

Våre hovedmål for Vestfold og Telemark fylke

 • Arbeiderpartiets grunnideer er likeverd og likerett, utjamning og fordeling. Slike mål kan kun oppnås gjennom aktiv politisk styring. Alle deler av fylket skal ha muligheter til utvikling, basert på stimulering av lokale fortrinn og så langt det er mulig, kompensere lokale utfordringer.
 • Verdiskaping og sysselsetting er fundamentet for velferd og bosetting. Sentrale virkemidler som samferdsel-, utdanning-, næring- og kulturpolitikk skal hver for seg og sammen innrettes slik at de tjener formålet om rettferdig fordeling, arbeid for alle og trygg, bærekraftig verdiskaping i hele fylket.
 • I videregående opplæring er målet at alle elever skal fullføre og bestå. De som av ulike årsaker likevel ikke klarer dette, skal ha individuell mulighet til å oppnå dokumentert kompetanse.
 • I regional utvikling skal det brukes differensierte virkemidler som gjør at alle deler av fylket skal kunne utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Dette forutsetter en aktiv målretta - ikke næringsnøytral - politikk for arbeids- og næringsliv.
 • Fylket skal i all egen virksomhet og i alle sine innkjøp og kontraktsinngåelser sørge for at arbeidslivets avtaler etterleves. Alle former for sosial dumping, utbytte på offentlige velferdstjenester, svart arbeid og andre omgåelser av lover, avtaler og regelverk skal bekjempes aktivt.
 • Fylket skal være en motor i samfunnsbyggingen. Offensiv samfunnsutvikling forutsetter initiativ til og stimulering av samarbeid. Vi vil samarbeide med kommunene, arbeidslivets organisasjoner, frivillig sektor, nabofylker og andre, både nasjonalt og internasjonalt.

For å skape morgendagens politikk må vi lytte til dagens ungdom.

Livslang læring, høyere utdanning og forskning

En av våre viktigste grunnverdier er lik rett til utdanning, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Vi vil ha en god og trygg offentlig skole for alle barn.

Kompetanse er nødvendig for utvikling av både den enkelte og fellesskapet. Ny kunnskap bidrar til verdiskaping og omstilling i lokalsamfunn og regioner. Målet er flere trygge arbeidsplasser, bedre tjenester for innbyggerne og bærekraftig samfunnsutvikling.

Videregående opplæring er en hovedoppgave. Dessuten skal fagskoleutdanningen gi solid høyere yrkesfaglig kompetanse, basert på arbeidslivets behov og avtaleverk. Vestfold og Telemark trenger flere fagarbeidere og dette vil forsterke seg i tiden fremover.

Vestfold og Telemark vil samarbeide nært med Universitetet i Sørøst-Norge for å utvikle studietilbudene og medvirke til å gjøre universitetet vårt til en kraftfull regional aktør.

Vi vil:

 • At de videregående skolene skal tilby elevene et gratis måltid daglig.
 • Opprettholde desentraliserte videregående skoler i hele fylket.
 • Satse mer på opplæring for minoritetsspråklige, flyktninger og innvandrere for å bedre integreringen, blant annet ved å etablere flere "kombinasjonsklasser".
 • Tilstrebe balanse mellom elevenes og studentenes ønske og arbeidslivets behov på kort og lang sikt, blant annet ved å sikre en god rådgivertjeneste.
 • Sikre at utdanningsinstitusjonene har utstyr og læremidler som er i tråd med næringslivets behov.
 • Utdanne fremtidens verdiskapere gjennom større fokus på entreprenørskap og samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
 • At alle elever skal ha tilgang til skolehelsetjeneste hver dag. Åpne for e-helsesøster.
 • Bedre det psykososiale skolemiljøet ved å legge til rette for blant annet miljøterapeuter og tverrfaglige team.
 • Si nei til etablering av nye, kommersielle privatskoler.
 • Opprette linjer eller programfag som omhandler klima, energi og miljøteknikk.
 • At fylket skal øke antall lærlinger i egen organisasjoner - innenfor flest mulig fagbrevsområder.

Vi ønsker at Vestfold og Telemark skal bli landets grønneste fylke. Dette vil vi gjøre ved å satse på fornybar energi, støtte innovative virksomheter og samarbeide med kommuner og næringsliv slik at vi sammen kan gjøre klimasmarte valg.

Vi vil:

 • Utvikle et nytt, velfungerende og effektivt fylke så raskt som mulig. Fylkes skal utføre oppgavene sine med høy kvalitet basert på best tilgjengelig kunnskap.
 • Kjempe for at vi får gjennomslag hos statlige myndigheter på alle områder, som samferdsel, næringsutvikling, beredskap, utflytting av statlige arbeidsplasser, videreutvikling av universitetet, politisk styring av sykehusene og mer.
 • Sikre et godt nettverk av ladestasjoner i både by og bygd, samt fyllestasjoner for øvrige miljønøytrale drivstoff.
 • Prioritere miljøvennlig drivstoff i kollektivtrafikken. Biogass, elektrifisering og hydrogen er eksempler på lovende muligheter.
 • Bidra til å skape nye, grønne vekstbedrifter.
 • I samarbeid med landbruket bidra til å utvikle et landbruk som i størst mulig grad blir i stand til å tilpasse seg klimaendringene.
 • Stimulere og legge til rette for at samfunnet kan ta miljøriktige valg, blant annet ved en støtteordning for investeringer i klimatiltak for virksomheter og privatpersoner.

Alle som bor i Vestfold og Telemark skal ha mulighet til livsutfoldelse fra barndom til alderdom. Vår ambisjoner er å bidra til utvikling og tilbud som appellerer til de som bor i fylket vårt. Da må vi spille på lag med kulturlivet og de frivillige organisasjonene. 

Folkehelsearbeidet skal bedre den enkeltes livskvalitet gjennom hele livet og er vårt fundament for et likere og bedre samfunn. Vi skal arbeide aktivt for å bevare og styrke "den kulturelle spaserstokken".

Vi vil også:

 • Stimulere det lokale kulturlivet til å videreutvikle sitt kulturuttrykk og bygge videre på sine lokale kulturtradisjoner.
 • Styrke formidlingen og forskningen på vår felles historie innen vår kulturarv, som vikingtiden, ski-kultur, skipsfart, gruvedrift, industriarv og tømmerdrift. Kulturminner av nasjonal og regional verdi må sikres.
 • Gi alle tilgang til vår unike kystlinje, fjell og natur. Verne om allemannsretten og hundremetersbeltet.
 • Forsterke arbeidet med trygge oppvekstmiljøer i byene for alle, og skape mer sykkelvennlige bomiljøer og miljøgater. Vi vil stimulere til vern av flere grønne lunger ved boligbygging.
 • Samarbeide med kommunene om utvikling av bibliotekene, for å bidra til å styrke og hegne om gratisprinsippet og sikre gratis lavterskel-arenaer.
 • Øke antall langsiktige samarbeids- og partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner for å stimulere til god folkehelse.
 • Arbeide for å sikre at frivillige organisasjoner får forutsigbare rammebetingelser og finansiering, for eksempel full moms-kompensasjon.
 • Stimulere til samarbeid for bygging av idrettsanlegg med regional verdi.
 • Samarbeide med kommunene i å jobbe forebyggende og helsefremmende i folkehelsearbeidet, for å sikre inkludering og utjevning av sosiale forskjeller.
 • Legge til rette for kulturbasert næring, der kunstnerkår og kunstfeltet skal utvikles.
 • Gjøre våre turistmål mer tilgjengelige med parkering, toaletter, skilting og annen nødvendig infrastruktur.
 • Videreutvikle våre signaturattraksjoner ved Rjukan-Notodden Industriarv og Henrik Ibsen.
 • Støtte opp om viktige kulturinstitusjoner i fylket, som for eksempel museene, Teater Ibsen, Stella Polaris, Grenland Friteater og festivaler som har betydning for regionen vår.
 • Sikre ungdom rimeligere tilgang til sosiale og kulturelle opplevelser, blant annet ved å utrede et kulturkort.
 • Utarbeide en felles nasjonalparkstrategi i det nye fylket, der en nasjonalpark knyttet til Mølen og omegn søkes etablert.
 • Jobbe mot deponi for uorganisk avfall i Brevik.
 • Bidra til en avfallspolitikk som satser på gjenvinning i stedet for deponering.

Husk: det er to valg!

Bruk stemmeretten din til å stemme både i fylkesvalget og kommunevalget 9. september.

Å utvikle det nye fylket fra fjell til kyst er en grunnleggende ambisjon. I frihetsbegrepet ligger også frihet til å velge bosted. Vi vil derfor legge til rette for at det skal være mulig å bo og leve i alle deler av fylket.

Vi vil også:

 • At kommuner og fylkeskommune arbeider tett sammen for å lykkes med utvikling i hele fylket.
 • Videreutvikle og styrke satsingen på gründerhus, næringshager, inkubatorer og innovasjonskontrakter, for å stimulere nyetablering og gründervirksomhet i alle deler av fylket.
 • Være en aktiv støttespiller for hele næringslivet, både for de store industribedriftene og små/mellomstore bedrifter.
 • Opprettholde et desentralisert tilbud av videregående skoler. Det er et mål at flest mulig unge kan bo hjemme under opplæringen.
 • Fortsette samarbeidet med bedrifter og offentlig sektor i bred forstand for å sikre at det er nok lærlingplasser i fag spredt i hele fylket.
 • Stimulere til utvikling av nye produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske. Primærnæringene er avgjørende for bosettingen i både by- og bygd.
 • Ta vare på og øke matjordarealet i Vestfold og Telemark.
 • Ta initiativ til samarbeid mellom primærnæringene, reiselivsnæringen og utdanningsinstitusjonene for å utvikle nye konsepter for reiselivet.
 • Sikre utmarksbeitene, både som ressursforvaltning og for å hindre gjengroing.

Arbeid til alle er vårt viktigste mål. For å skape full sysselsetting og god velstand er det helt nødvendig med et mangfold av bedrifter som lykkes, og som bidrar til en sterk verdiskaping. 

Arbeid er det sosiale limet som bringer mennesker sammen og gir muligheter for å løfte i flokk til fellesskapets beste.

Vi vil:

 • Sikre et seriøst arbeidsliv ved å videreutvikle Telemarksmodellen som setter krav ved offentlige innkjøp.
 • Være en pådriver for å videreutvikle landbruket i alle deler av det nye fylket.
 • Legge til rette for økt samarbeid innenfor matproduksjon og videreforedling.
 • Støtte opp om bedrifter som foredler skog, og bidra til bærekraftig skogforvaltning.
 • Legge til rette for etablering av industri.
 • Sikre fylkets vannkraftrettigheter og mineralforekomster, og legge til rette for utvinning av mineralforekomster der det er naturlig.
 • I samarbeid med kommunene sikre klargjøring av arealer til fortsatt utvikling av industri og næringsformål. 
 • Sikre rammebetingelser, arealer, infrastruktur og transportmuligheter for eksisterende industrivirksomhet.
 • Være i front når det gjelder arbeid med etablering av såkornfond, innovasjonsmidler og andre tilskuddsordninger.
 • Etablere en støtteordning for beitedyr i utvalgte landskapsområder, for å bevare kulturlandskapet og sikre ressursforvaltningen. 
 • Sikre at vår nye fylkeskommune også er en arbeidsplass for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming skal være et bærende prinsipp i all fylkeskommunal virksomhet.
 • Fylkeskommunen skal motarbeide alle former for diskriminering og i tillegg sikre lik lønn for likt arbeid.

Har du lyst til å vite mer?

Nedenfor finner du to vedlegg i pdf: programmet i sin helhet og valgavisa til fylkestingsvalget. Kontakt oss gjerne via telemark@arbeiderpartiet.no om du lurer på noe.

Er du enig med Telemark Arbeiderparti om Det er i fellesskap vi lykkes?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!