Politikken

original_1478643892_9430454

Framtidens lokalsamfunn

De utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet med ansvar for skole, helse, eldreomsorg og andre viktige velferdsoppgaver.

Telemark fylkeskommune skal ha et nært samarbeid med hver enkelt kommune. Arbeiderpartiet skal være pådriver for å videreutvikle de formelle samarbeidsavtalene som nå er i arbeid for å sikre mer kontakt og samarbeid i tida framover.

Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder og ny teknologi påvirker hverdagen vår, og det stilles derfor nye krav til hvordan kommunen og fylkeskommunen skal fungere. Kunnskap er avgjørende for utviklingen av framtidas lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil at alle som tilhører lokalsamfunnet skal være med å utvikle kunnskap som sikrer en framtidsrettet utvikling i kommune.

Vi ønsker et aktivt og levende lokaldemokrati med reell makt over lokal utvikling. Dette krever at makt er desentralisert, og at demokratiske organ i kommuner og fylkeskommuner har reell beslutningsmakt. Vi mener at oppgaver løses best på et folkevalgt nivå nærmest mulig innbyggerne. Endring i kommunestruktur kan være nødvendig, men må utvikles lokalt. Arbeiderpartiet mener det er behov for folkevalgt styring også på regionalt nivå i Norge. Et regionalt nivå skal ha oppgaver på minimum dagens nivå.

Telemark er mangfoldig, og et fylke med mange muligheter. Vi har rik tilgang på ressurser. Vår tilgang på vannkraft har gitt fylket store utviklingsmuligheter innen industri og vil også i framtida være vår viktigste fornybare ressurs. Ved hjelp av dyktige og framtidsretta fagfolk har vår stolte industriarv blitt videreført inn i vår moderne tid. Vi må aktivt stimulere til videre utvikling for å sikre nåværende arbeidsplasser og skape nye.

Telemark har naturgitte forutsetninger innen landbruk. Det er utviklingsmuligheter innenfor frukt og bær, storfekjøtt og sauedrift. Markedet trenger disse varene, og i Telemark er det muligheter for større produksjon.

Turistnæringen i Telemark er i positiv utvikling. Vi har mye å by på av flott natur, kultur og opplevelser. Bedre markedsføring og bedre samordning av tilbud vil kunne gi flere besøkende til Telemark. Telemark har konstruktivt samarbeid med sine nabofylker Aust-, og Vest-Agder, Buskerud og Vestfold. Vi deltar også i Østlandsamarbeidet for å ivareta behovet for fellesløsninger både nasjonalt og internasjonalt.

Fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte og gi muligheter for etter- og videreutdanning i alle sektorer. Arbeiderpartiet vil arbeide for en større andel av lærlinger på fylkeskommunens arbeidsplasser.

Telemark fylkeskommune er en stor eiendomsbesitter. Vi vil forplikte oss til å følge alle byggeprosjekter tett på slik at vi kan være garantist for å unngå sosial dumping. Arbeiderpartiet vil at all offentlig eiendom, fortsatt skal være i offentlig eie og ikke eies eller driftes av private som i OPS-prosjekter. I Telemark finnes det positive drivkrefter bestående av lokalbefolkning, næringsliv, frivillige lag og foreninger, som sammen jobber for å skape gode bomiljøer, der sosiale, økonomiske og økologiske aspekter ivaretas. Arbeiderpartiet vil bygge opp under dette positive engasjementet, og fremheve virkemidler og tilrettelegging for bedre bo-områder i hele Telemark.

Telemark Arbeiderparti skal bekjempe all form for mobbing, diskriminering og ekstremisme.

Kunnskap

Den gode skole i Telemark

Vi skal ruste dagens skolesystem til morgendagens utfordringer.

For Telemark Arbeiderparti er fellesskolen viktig fordi vi ønsker et skolesystem hvor alle skal ha de samme mulighetene til å få et likeverdig opplæringstilbud. Vi mener at fellesskolen svekkes ved frislipp av kommersielle aktører. Derfor vil vi slå ring om fellesskolen, og gå imot etablering og offentlig finansiering av kommersielle privatskoler i Telemark.

Gjennomføring av videregående opplæring for alle elever

Arbeiderpartiet ønsker å arbeide for en skole som ser alle elever. Vår visjon er at alle elever skal fullføre videregående opplæring, da må skolen gi et likeverdig tilbud til alle. Vi vil jobbe for å sikre rask og effektiv hjelp til elever som strever og står i fare for å falle ut av skolesystemet. Rådgivningstjenesten skal forbedres og forsterkes, slik at elevene velger riktig retning tidligst mulig. Vi vil arbeide for at 11 års grunnskole blir vurdert for elever som ikke håndterer overgangen til videregående skole, som frivillig ordning. Parallelt med dette, vil Telemark Arbeiderparti legge til rette for faglig sterke elever. Vi vil videreutvikle samarbeidet mellom grunnskolen og videregående opplæring ved å utvide mulighet til å ta vgs. fag for 10 klassinger. Samme prinsipp skal gjelde for samarbeid mellom videregående skole og Høgskolen i Telemark.

Arbeiderpartiet vil forsterke elevens plikter og krav i forhold til oppmøte og deltakelse i undervisningen. Faglig aktivitet i undervisningen skal ha betydning ved fastsettelse av karakterer i de enkelte fag.

Telemark Arbeiderparti vil:

•sikre rask og effektiv bistand til elever som står i fare for å falle ut av skoleløpet

•forbedre og forsterke rådgivningstjenesten

•arbeide for at 11 års grunnskole blir vurdert for elever som ikke håndterer overgang fra grunnskole til videregående skole, som frivillig ordning

•sørge for at helsesøster og annet relevant personell med sosialfaglig kompetanse, er tilstede og tilgjengelig for elevene

•lage overgangene fra ungdomsskole til videregående skole, og fra videregående skole til høyskole mest mulig sømløse og forsterke foreldresamarbeidet.

•at faglig sterke elever skal få muligheten til å utfordres ved å ta opp fag i trinnet over eget trinn

•Jobbe for opprettelse av en regional sjøfarts/fiskerlinje


Den viktige lærerrollen

Lærerrollen er viktig for å forme morgendagens skole. Arbeiderpartiet skal være garantisten for å legge til rette for etter- og videreutdanning, slik at lærerne får anledning til selvutvikling, og for at elevene skal oppleve lærere i takt med dagens digitale skolehverdag. Den digitale skolehverdagen skaper et nytt sett av behov og løsninger. Vi vil også utvikle og forsterke skoleledelsen. Vi skal fortsette å heve statusen på læreryrket og igangsette klare mål for å avbyråkratisere lærerrollen. Arbeiderpartiet vil være åpne for nye prøveprosjekter for læringsmetoder for elever og lærere.

For å imøtekomme endrede behov er det viktig med tverrfaglig kompetanse i utdanningssystemet. Helse og sosialfaglig kompetanse er et viktig supplement til den pedagogiske kompetansen. Tverrfaglig kompetanse vil bidra til å oppnå ønsket om reell tilpasset opplæring, tilrettelegge for bedre utbytte av undervisningen og til sosial utjevning.

Lærere bør tilbys kompetanseheving om lesbiske, homofile, bifile og transepersoner (LHBT) og de utfordringene LHBT – ungdom generelt møter.

Telemark Arbeiderparti vil:

•legge til rette for en god og tilpasset etter- og videreutdanning for lærere

•utvikle og forsterke skoleledelsen

•fortsatt heve læreryrkets status

•igangsette eget prosjekt for å avbyråkratisere lærerrollen

•videreutvikle satsingen på IKT innenfor videregående skole


En mobbefri skolehverdag med et godt arbeidsmiljø for alle

Arbeiderpartiet vil ha en mobbefri skolehverdag. Tilstedeværelse av voksenpersoner i skolehverdagen, holdningsskapende arbeid og et langt mer utviklet elev-til-elev samarbeid vil være overordnet i vår strategi for et inkluderende og godt psykososialt læringsmiljø. Vi vil etablere en egen trivselsstrategi, sammen med kommunene for at trivselen i Telemarksskolene skal øke. Elevene skal oppleve reell innflytelse i skolehverdagen.


Telemark Arbeiderparti vil:

•øke antall voksenpersoner og elev-til-elev samarbeid

•etablere en egen trivselsstrategi sammen med kommunene for at trivselen i Telemarksskolene skal øke

•arbeide for å øke omfanget av fysisk aktivitet i skolehverdagen


Skolen skal være mangfoldig i hele Telemark og ha sterke samarbeidspartnere

Arbeiderpartiet mener det er en styrke for fylket, for elevene og lærerne å ha et desentralisert skoletilbud i vårt fylke, og ressursene skal rettes inn mot nåværende videregående skoler. De videregående skolene skal tilby programområder som er tilpasset behovet i næringslivet og det offentlige, både lokalt og regionalt. Det studieforberedende tilbudet skal være godt og spredt i hele fylket. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at Telemark fylke skal være blant landets fremste på å tilby praktisk tilnærming i teoretiske fag. All fylkeskommunal virksomhet skal ta inn lærlinger på alle fagområder der det er aktuelt

All undervisning skal ha fokus på å skape relevant og praksisnær undervisning/opplæringssituasjoner. Klasserommet må åpnes opp ut mot lokalsamfunnet og tilby praksisnære læringssituasjoner. Arbeiderpartiet vil bistå med å etablere solid samarbeid med næringslivet og offentlig sektor i forhold til rekruttering av lærlinger. Det skal være en klar kobling mellom behov i næringslivet og opprettelse av utdanningsløp innenfor yrkesfagene. Nærings- og arbeidsliv er en viktig samarbeidspartner i utviklingen av et samlet utdannings- og opplæringstilbud.


Telemark Arbeiderparti vil:

•sørge for at Telemark blir landsledende i å tilby entreprenørskap og praktisk tilnærming i teoretiske fag

•arbeide for å øke lærlingtilskuddet, og at alle kommunene i Telemark skal ha minst to lærlinger pr.1000 innbygger

•legge til rette for gode utdanningsmuligheter i hele Telemark, slik at næringslivet i hele fylket har god tilgang på faglært arbeidskraft

•arbeide aktivt med ungt entreprenørskap og elevbedrifter ved å sørge for at flere elever får anledning til å lære denne metoden

•se på muligheten for å innføre gratis buss til alle elever i videregående skole – oppheve kilometergrensa

•se på muligheten for å forlenge skoleretten med ett år og starte en forsøksordning for å ta studiespesialiserende på to år i Telemark

•arbeide for en nasjonal norm for pedagogtetthet i det 13-årige skoleløpet

•arbeide for at yrkesfag og studieforberedende fag får lik status, både ved bedre rådgiving og ved å opprette y-veien i flere fagretninger

•arbeide for at det totale fagskoletilbudet i Telemark sikrer arbeidslivets behov for kompetanse

•arbeiderpartiet vil at fylkeskommunen kun bruker leverandører med lærlinger, der dette er mulig

•arbeide for et løft for voksenopplæring slik at voksne kan bli gitt den opplæring de har rett på innen rimelig avstand og tid. Viktig samarbeidspartner er studieorganisasjoner som AOF og Folkeuniversitetet


Samferdsel & Klima

Samferdsel – den store dugnaden

Åtte år med rødgrønt regjeringsstyre har ført til stor satsing innen samferdsel i Telemark. Jernbane og veier er under full utbygging i vårt langstrakte fylke.

Samferdselspolitikk har alltid vært dugnad. Å betale for å krysse bruer, fjorder og vadesteder eller seile gjennom trange sund var «skatteoppkreving» i tusener av år. Også i vår tid er det slik. Kall det bompenger, kall det ferjebilletter, kall det økt bensinavgift: dette er uansett en del av finansieringsgrunnlaget for investering og vedlikehold av veger, bruer, jernbaner og ferjer.

Gode kollektive løsninger, gir godt klima

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle et kollektivtilbud som kan bli en reell konkurrent til privatbilismen. Kollektivløftet i fylket har gitt hyppigere avgang og billigere billettpriser. Vi ser at vi er på riktig vei. Ambisjonen til Arbeiderpartiet er at barn og unge under 18 år, skal ha tilgang på gratis kollektivtransport i vårt fylke. Kollektivtilbudet må utvikles kontinuerlig, slik at bruken av privatbil reduseres. Kommuner og fylke må til enhver tid kunne forandre/ justere de kollektive tjenestene. Et viktig miljøtiltak er å få bussparken over på mer miljøvennlig drivstoff

Noen steder i fylket er privatbilen det eneste realistiske alternativet for personbefordring.

Arbeiderpartiet står fast på at kollektivtransport er et fylkeskommunalt ansvar.

Bybane er et prosjekt som kan gi store positive ringvirkninger for Grenland på sikt. Arbeiderpartiet ønsker å bidra positivt for å realisere bybane i Grenland.

Vi skal legge til rette for en bærekraftig utvikling ved å knytte kommunene sammen. Vi skal legge til rette for å øke andelen el-biler i privat og offentlig eie. Parallelt med dette skal Arbeiderpartiet sørge for at vi er en meget god tilrettelegger for utnyttelse av fornybare kraftkilder til skip, transport og tjenester som kan utvikles i en økt fornybar retning.

Det er lagt et godt og bredt politisk forankra grunnlag for bedring av bymiljøet og utvikle et maksimalt miljøforsvarlig, trygt og smidig transportnett i Grenland. Arbeiderpartiet vil fortsette å bistå Grenland i å utvikle gode klima- og transportvennlige løsninger som et resultat av Bypakke Grenland. Kun ved belønningsmidler vil Telemark ha anledning til å oppfylle målet om gratis buss for unge og en økt hyppighet av avganger.

Telemark Arbeiderparti vil:

•innføre gratis kollektivtransport for barn og unge

•støtte arbeidet med bybane i Grenland

•være et foregangsfylke for antall og omfang av ladestasjoner for el-bil

•Telemark skal være et foregangsfylke med ladestasjoner for el-biler i hver kommune

•Jobbe for at fylkeskommunens kjøretøy skal være miljøvennlig


Veinettet - knytter fylket sammen

Fylkesveier

Telemark fylkeskommune med Arbeiderpartiet i spissen videreførte det nasjonale samferdselsløftet ved å bevilge 100 millioner til opprusting av fylkesveier, det har vært viktig og riktig. Nå vil vi videre. Fylkesveinettet må rustes opp til forsvarlig standard og bæreevne så raskt som økonomien gjør det mulig.

E134

E134 skal være hovedferdselsåre mellom øst og vest i vårt fylke, derfor vil Arbeiderpartiet løfte strekningen Gvammen – Saggrenda. Denne strekningen er essensiell i arbeidet for nærings og persontransport fra øst til vest. Videre utbygging av E134 vestover vil være avgjørende for at denne viktige transportåren opprettholdes som den beste av vinterovergangene over Hardangervidda.

Fylkets konkurransekraft øker. Disse mulighetene må utnyttes. God infrastruktur reduserer transportkostnadene, tar miljøhensyn og sikrer effektivitet.

RV 41

RV 41 er en viktig del av transportkorridoren E134 og mot sør/kontinentet. Denne veien har stor betydning for godstransport, men også for reiselivet og andre deler av næringslivet i regionen.

RV 41 er dermed en sentral vei for regionen og Telemark og må derfor ha en høy prioritering.

E18

Arbeiderpartiet støtter og vil bidra aktivt for å drive frem en firefelts E18 gjennom Telemark

RV36

RV 36 skal ha en standardheving, slik at veien fra Vestlandet gjennom Telemark skal være den foretrukne. RV 36 binder sammen E 134 og E 18, og blir derfor en av våre viktigste strekninger å prioritere.

Telemark Arbeiderparti vil:

•arbeide for at utvalgte veier i fylket kan tildeles nasjonal turistveistatus (f. eks. i sammenheng med verdensarvprosjektet Rjukan/Notodden og eksisterende E134 gjennom Hjartdal/Flatdal når Århus-Gvammen er fullført)

•prioritere arbeidet med E18, E134, RV 36 og RV 41


Sjøen – en viktig samferdselsåre

I regional areal og transportplan 2015-2025 inngår havnespørsmål som er omfattende og krevende. Havneinvesteringer i det nordlige Europa, ganske spesielt i Danmark (Hirtshals), Sverige (Gøteborg) og Nederland påvirker godsflyten til og fra Norge og Telemark direkte. Telemark bør stå i nærkontakt med hhv Vestfold og Aust-Agder fylkeskommuner for i fellesskap å utvikle et havnetilbud som har et tilstrekkelig framtidsperspektiv for vår del av Oslofjorden/Skagerrak. Sammenhengen vei/industri/havn/bane må fanges opp i dette arbeidet.

En moderne havn er helt avgjørende for om vi skal nå våre mål om utvikling av Grenland og Telemark. Arbeidet med Grenlandsbanen vil åpne nye muligheter for fremtidig havneutvikling.

Det er svært viktig at innovasjonsmiljøet som utvikler seg i Notodden og Kongsberg-regionen har muligheter til raskt å få sine varer og tjenester ut på det internasjonale markedet, og planene bør også ta opp i seg dette. Telemark AP ønsker å fortsette å jobbe med å få statlige midler til drift av våre flyplasser i Telemark.


Telemark Arbeiderparti vil:

•legge til rette for at sammenhengen mellom vei/industri/havn og bane blir vesentlig i utformingen av areal og transportplaner i fylket og kommunene

•forsere arbeidet med Grenlandsbanen for å oppnå nye muligheter for fremtidig havneutvikling

•være en pådriver for å få etablert landstrøm til havnene der det er mulig


En god trafikksikkerhet – gir tryggere trafikanter

Fylkeskommunen og kommunene har en svært viktig rolle i å styrke trafikksikkerheten. Ulykkesstatistikken for Telemark viser en klart positiv utvikling, som vi vil sørge for å understøtte. Vi vil øke satsningen på gang- og sykkelveier.

Utbedring og vedlikehold av veiene er viktig for å bedre framkommeligheten og redusere faren for ulykker. Veinettet må dessuten ha tilstrekkelig bæreevne slik at det ikke blir ødelagt av de stadig større og tyngre kjøretøyene som er tillatt i godstransporten. Parallelt med dette, ser man hvert år, at tunge utenlandske kjøretøy ikke er tilstrekkelig utstyrt for kjøring på norske vinterveier, noe som fører til svært trafikkfarlige situasjoner.


Telemark Arbeiderparti vil:

•Arbeiderpartiet vil igangsette en egen tiltaksplan mot uforsvarlig kjøring med tunge kjøretøy. Ved bygging av nye strekninger, både bil og gangveier, skal trafikksikkerhet alltid ha det største fokuset.

•fortsette oppsetting av midt-delere, da dette viser seg å ha en positiv effekt på trafikksikkerheten, denne utbyggingen skal fortsette.

•sørge for gode trafikksikre og miljøvennlige adkomstløsninger ved etablering av ny Skien Videregående skole på Klosterøya


Jernbanen – mulighetens bane

Jernbanen er i ferd med å bli enda viktigere i moderne samferdsel. Med banebaserte løsninger kan en frakte svært store mengder av gods og passasjerer på en trygg og miljøvennlig måte.

På mellomlange strekninger som Stavanger – Kristiansand – Grenland – Vestfold – Oslo byr tog med høy hastighet et godt, konkurransedyktig og interessant alternativ til både fly og privatbil. Om en får flyttet store trafikkmengder vekk fra vegene bedrer en dessuten trafikksikkerheten og reduserer utslippene fra trafikken betydelig. Moderne jernbaner her i landet reduserer avstandsulempene for næringslivet og åpner muligheter for å tenke nytt for person og godstransporten også i et internasjonalt perspektiv.

Eidangerparsellen er i ferd med å realiseres. Planarbeidet for sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen («Grenlandsbanen») mellom Porsgrunn og Aust-Agder er i gang. Gjennom Jernbaneforum Sør skal Telemark delta med fullt trykk sammen med nabofylkene for å få prosjektet over fra plan til bygging så raskt som mulig. Arbeiderpartiet vil opprettholde et godt togtilbud på eksisterende sørlandsbane.

En høyhastighetsbane gjennom Telemark, over Haukeli, vil åpne nye muligheter. Arbeiderpartiet vil støtte dette arbeidet.

Bratsbergbanen er en viktig jernbanestrekning i Telemark, der reisetiden med tog mellom Notodden og Grenland er konkurransedyktig sammenliknet med bil. Passasjergrunnlaget er fortsatt for lavt, men Arbeiderpartiet ønsker å se arbeidet med å øke antall passasjerer, i sammenheng med en samordning med Sørlandsbanen, parallelt med en elektrifisering av hele banen. Arbeiderpartiet vil også bistå i utviklingen av alternative muligheter for Bratsbergbanen eksempelvis ved tømmertransport eller lignende.

En full utbygging av hele Intercitytriangelet er nødvendig for å avlaste storbyene. Med reisetid på godt under to timer fra Skien til Oslo vil det åpne seg nye muligheter for befolkning og næringsliv i Grenland. Arbeiderpartiet vil fremheve utbygging av intercitytriangelet som et av våre aller største samferdselsløft.

Et selvstendig mål er å få mer gods over fra vei til bane. Transport av tømmer fra Midt Telemark er i dag betydelig, og det er et potensiale for et langt større kvantum fra andre deler av fylket. Arbeiderpartiet ønsker å anlegge en tømmerterminal knyttet til Sørlandsbanen, gjennom Midt Telemark.


Telemark Arbeiderparti vil:

•støtte arbeidet om høyhastighetsbane gjennom Telemark

•opprettholde Bratsbergbanen ved å samordne med Sørlandsbanen, og arbeide for elektrifisering

•arbeide for full utbygging av intercity-triangelet til Skien

•anlegge tømmerterminal knyttet til sørlandsbanen


Helse

Gode liv og hverdagshelse

Ved å forebygge mer blir det mindre å reparere. Det vil gi mange enkeltmennesker et bedre liv. Det vil gjøre samfunnet vårt sterkere. Arbeiderpartiet vil videreutvikle gode, moderne og effektive velferdstjenester til å bli enda bedre. Å øke fysisk aktivitet er ofte den enkleste og det mest økonomiske tiltaket for å imøtekomme mange av dagens livsstilssykdommer. Å redusere overvekt, skader relatert til lite fysisk aktivitet, og ikke minst psykiske lidelser, kan ha stor preventiv og direkte helsefremmende effekt på folkehelsen.

Vi skal gjennom vår politikk bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Arbeiderpartiets mål er at dersom du bli syk i Norge, skal du kunne være trygg på at et av verdens beste helsetjenester står klar til å hjelpe deg. Norsk helsetjeneste skal fortsatt være et offentlig ansvar, og egenandelen ved helsetjenestene skal være lav, slik at ingen blir utestengt på grunn av økonomi.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har både nærsykehus og sentralsykehus for hele Telemark. Arbeiderpartiet vil arbeide aktivt mot departement og Storting for en kraftig opprusting av sykehuset, og for å gjøre sykehuset til et godt tilbud for pasienter og fagmiljøer. Bare slik vil vi opprettholde et fullverdig og oppegående sykehus. Vi aksepterer ingen utarming av Sykehuset Telemark, og vil arbeide for å styrke flere spesialfelt.

Telemark Arbeiderparti vil:

•sørge for at helsetjenestene fortsatt er et offentlig ansvar, og at egenandelene er lave

•innføre en folkehelseuke på alle fylkeskommunale arbeidsplasser med fokus på kosthold og aktivitet

•sørge for å ha en egen oppdatert fylkesplan for helsefremmende tiltak til enhver tid

•etablere en forsøksordning med gratis utlånssykler i videregående skole

•styrke det lokale arbeidet for bedre folkehelse, blant annet ved å legge til rette for tilgang til folkehelserådgivere i kommunene, og for at forebyggende helsearbeid får en naturlig plass i kommuneplanene

•legge til rette for en nasjonal satsing på sykling og annen fysisk aktivitet gjennom å anlegge stier, turveier, gang- og sykkelveier, og gjennom aktivitetskampanjer ovenfor ulike målgrupper

•sørge for at alle ungdommer i Telemark opplever å ha et likeverdig og reelt tilbud i «Helsestasjonen for ungdom»


Akutte tjenester – øyeblikkelig hjelp ved behov

Rask behandling av akutte og livstruende tilstander, samt trygg og effektiv transport til rett sykehus, er grunnleggende for folks trygghet og velferd. Dette er godt ivaretatt av grunnfjellet i den prehospitale tjenesten i Telemark, - bilambulansen. Samtidig er det deler av tjenesten som bør styrkes og utbedres, som bilteknisk og materielt.

Folkehelsetiltak på mange områder har sikret flertallet av befolkningen god tannhelse og dermed relativt lave utgifter til videre forebygging og behandling. Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet for at alle skal være sikret en god tannhelse. Jevnlige tannhelsekontroller er et effektivt forebyggende tiltak. Arbeiderpartiet vil arbeide for at tannhelse blir likestilt med andre helsetjenester i folketrygden.

Telemark Arbeiderparti vil:

•arbeide for at luftambulansen sikres til Telemark fylke

•støtte det nye utdanningstilbudet for ansatte innen akuttmedisin som prøves ut på høyskolenivå

•legge til rette for god kontakt mellom tannlegene og resten av helsetjenesten

•utvide rabattordningen for ungdom til flere årskull

•innføre skjermingsordning på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse

Frivillighet – avgjørende for å lykkes

Den frivillige sektoren skal utløse og stimulere et menneskelig engasjement utover det offentlige. Frivillig sektor må ivaretas godt økonomisk og gis muligheter for skolering, også i årene fremover. Arbeiderpartiet er også opptatt av å senke terskelen for deltakelse og ønsker et godt samarbeid mellom stat, kommune og frivilligheten for å legge til rette for dette.

Idrett

Arbeiderpartiet vil gi mulighet til idretts- og aktivitetsglede over hele fylket. Idretten er med på å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår, bedret folkehelse, positiv integrering og nyttig organisasjonserfaring.

For å oppnå dette vil vi sikre gode vilkår for idrettens mange frivillige organisasjoner og lag og kommuners anleggsutbygging.

Breddeidretten gir trening, glede og fellesskap for de mange. Arbeiderpartiet ønsker samtidig å gi fylkets ungdommer mulighet for videreutvikling og toppidrettssatsing.

Telemark Arbeiderparti vil:

•gi barn og voksne mulighet til aktivitetsglede over hele fylket

•øke antall samarbeids- og partnerskapsavtaler med det frivillige som sammen skal stimulere Telemarks gode folkehelse

•arbeide for å sikre at frivillige organisasjoner kan drive sin aktivitet med forutsigbare og langsiktige rammebetingelser og finansiering

•arbeide for at frivillige organisasjoner har gratis tilgang til lokaler og anlegg for opplæring og aktivitetsutvikling for barn og ungdom (0 – 19 år)

•arbeide for at det offentlige tar et større ansvar og styrkes ved bygging og drift av anlegg med regional verdi for Telemark som fylke

•motivere for og støtte tiltak som styrker et allsidig aktivitetstilbud i frivillige organisasjoner og begrenser frafall / drop-out

•støtte kompetansehevende tiltak med fokus på ungdom som fremtidige ressurser i de frivillige organisasjonene

•Telemark har en flott kystlinje. Formidling av kulturarven langs Telemarks kysten er av regional betydning.

•Skipsfart, gruvedrift og tømmerdrift, har historisk vært viktig for kystbefolkningen.

Arbeid & næring

Næring, arbeid og miljø

Telemark består av både by og land, kyst og innland, fjord og fjell. Dette mangfoldet er det viktig å ta vare på. Vi skal gå i front for å videreutvikle den grønne industriproduksjonen.

Reiseliv

Telemark er vogga til den moderne skisporten, både Telemarkskjøring og – nedslag er kjent i hele verden. Telemark Arbeiderparti vil ha fokus på denne kulturarven og sikre et felles løft. Vinterbasert reiseliv og utvikling av våre skidestinasjoner skal ha større fokus.

Telemark er landets fjerde største skogfylke. Arbeiderpartiet mener Telemark trenger bedrifter som foredler skog og som produserer for tømmerbasert biodrivstoff.

Skogbruket gir mange arbeidsplasser både innen skogsdrift og foredling. Bedre infrastruktur, gode havneområder, satsing på skogen som fornybar ressurs/energikilde og fokus på nye byggeteknikker, vil gi skogbruket i Telemark en viktig rolle i framtida.

Arbeiderpartiet vil bidra til å stimulere til etablering av næringshager og klynger i distriktene, samt klargjøring av arealer til fortsatt utvikling av prosessindustri. Arbeiderpartiet vil være i front når det gjelder arbeid med etablering av såkornfond, innovasjonsmidler og andre tilskuddsordninger som bidrar til å skape gryende vekst i et fremtidsrettet arbeidsmarked.

Telemark har landets største klynge av prosessindustri. Det er viktig at denne gis utviklingsmuligheter. Vi må ha arealer ferdig regulert og opparbeidet når det kommer interessenter som ønsker å etablere seg Telemark. Dette er oppgaver som er for store for en kommune. Arbeiderpartiet vil bidra til å koordinere virkemiddelapparatet for prosjekter som har regional betydning.

OPS

Samarbeid mellom det offentlige og det private er en viktig del av Ap's politikk. Men den omstridte finansieringsmodellen OPS er noe helt annet. Telemark Arbeiderparti vil at offentlig eiendom, som f.eks. skoler og sykehjem, fortsatt skal være i offentlig eie, og ikke eies og driftes av private som i OPS prosjekter.

Telemark Arbeiderparti vil:

•arbeide for kapital til nyetableringer ved såkornfond, innovasjonsmidler og øvrig risikokapital

•at Telemark fylkeskommune sammen med kommunene skal være gode vertskap og legge til rette for et framtidsrettet, bærekraftig og nyskapende næringsliv

•øke og tilrettelegge miljøer knyttet til grønne og innovative industrinæringer

•at Telemark fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller for næringslivet når de møter strukturendringer og omstilling. Næringsarbeid skal skje i tett dialog med kommunale og interkommunale næringsutviklingsselskap og støtte opp om kommunenes egne næringsplaner

•støtte produksjon og bruk av miljøvennlig og fornybar energi

•i samarbeid med industrien forsterke muligheten for å satse på både moden og umoden miljøteknologi, energiomlegging og økt klimavennlig industrivekst

•opprettholde et variert landbruk i hele Telemark, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, fiskeoppdrett, beitebruk og kulturlandskap

•økt produksjon og verdiskaping med utgangspunkt i verdikjedene innen jord, vann - og skogbruk vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer

•bidra til et tett og godt samarbeid med Høgskolen i Telemark og forskningsinstitusjoner/miljøer

Den gode arbeidsgiveren

Gode og profesjonelle arbeidsgivere, innenfor alle sektorer, er grunnleggende for et seriøst arbeidsliv. Kampen for det seriøse arbeidsliv er en av nåtidens aller viktigste politiske kamper. Arbeiderpartiet har igangsatt kraftige virkemidler for å støtte opp om den seriøse byggebransjen og vil videreutvikle og øke denne satsningen til man ser gode resultater. Spesielt viktig vil dette være i anbudsreglementene for anskaffelser i fylkeskommunen.

Fylkestinget har arbeidsgiverrollen for ansatte i fylkeskommunen. Telemark Arbeiderparti ønsker å styrke denne rollen, med større politisk innflytelse på fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk.

Telemark Arbeiderparti vil:

•arbeide for å legge frem en tiltakspakke mot sosial dumping, i samarbeid med kommunene i perioden 2015 – 2019

•bidra til at alle yrkesgrupper/kompetansenivåer er representert i fylkeskommunen

•ivareta og stimulere til nyutvikling av kompetansearbeidsplasser i fylket

Kultur

KULTUR - nøkkelordet er samspill

Vi ønsker et samfunn som jobber for livskvalitet for sine borgere. Et samfunns kvalitet måles ikke bare via materielle goder. Forskningen viser at det er en sammenheng mellom kultur, livskvalitet og lykke. Å høre til små og store fellesskap er viktig for å kunne leve gode liv. Frivillighet og kultur er en positiv symbiose. Her ligger mange gode muligheter for utvikling.

Kultur styrker både næringsutvikling og kreativitet og dermed arbeidsplasser og en god distriktspolitikk. Og ikke minst gir kultursatsing en større mellommenneskelig forståelse og en større grad av inkludering og integrering.

Telemark Arbeiderparti vil legge til rette for å bedre forholdene for samarbeid mellom kommunene og det frivillige engasjementet innenfor de mange ideelle organisasjonene som finnes.

Kunst og kultur gir oss en økt livskvalitet og identitet. Uavhengig av hvor den enkelte bor og hva den enkelte tjener, skal alle ha muligheter til kunst- og kulturopplevelser. Slike opplevelser løses ikke av markedskreftene alene, men krever et sterkt engasjement fra fylkeskommunen og de enkelte kommunene. Det blir viktig å legge til rette for et sterkt samarbeid mellom det offentlige, de profesjonelle og alle de frivillige organisasjonene og enkeltindivider. Dette ønsker Arbeiderpartiet å legge til rette for.

Telemarkskanalen er en av våre viktigste historiske og kulturelle attraksjoner. I en slik sammenheng vil Arbeiderpartiet også fortsatt satse for å utvikle, sammen med Skien, en ny, offensiv og innovativ Ibsen-strategi, med fokus på barn og unge. Ibsen er, med viktige monumenter som Ibsenhuset og Teater Ibsen en bærebjelke innenfor kultursatsningen til fylkeskommunen. En annen bærebjelke innenfor fylkeskommunens kultursatsning, er Munch-prosjektene i Kragerø. Arbeiderpartiet vil arbeide aktivt for å støtte Jomfruland, som nasjonalpark.

Verdensarv

Industristedene Notodden og Rjukan kan få verdensarvstatus i 2015.

Arbeiderpartiet vil føre forpliktelsene med å bevare og benytte kulturminneverdiene som en ressurs for Telemarkssamfunnet videre.

Verdensarvstatusen vil være grunnlag for næringsutvikling, samfunnsutvikling og identitetsbygging over hele fylket.

Telemark Museum

Telemark Arbeiderparti ønsker en fremtidsrettet museumsdrift. Moderne teknologi kan brukes til å flytte historiefortellingene ut til innbyggerne. Telemark Arbeiderparti vil arbeide for å ha et helårsåpent museum med tilhørende funksjonelle arbeidsplasser, verksteder, arkivplass og publikumsfasiliteter i Brekkeparken i Skien. Telemark Arbeiderparti vil bidra til å fremme, utvikle og markedsføre de og markedsføre de konsoliderte og innovative museumsprosjektene, som for eksempel DuVerden og PP.

Telemark Arbeiderparti vil arbeide for at Telemark Museums nybygg realiseres i et samspill mellom stat, fylkeskommune, Skien kommune og andre aktører.

Telemark Arbeiderparti vil:

•legge til rette for et sterkt samarbeid mellom offentlige, profesjonelle, frivillige og enkeltindivider innenfor kultursektoren

•videreutvikle Telemarkskanalen og fortsette arbeidet for bedret finansiering av vedlikehold og opprustning

•igangsette et arbeid med en ny, offensiv, og innovativ Ibsen-strategi

•øke og utvikle støtteordninger for kulturbasert næring

•utvikle Telemark med bakgrunn i vår unike skikultur

•videreutvikle fylkesbiblioteket for å bidra til styrking av de lokale bibliotekene
Vedlegg 1